Documenten

schoolfolder

De school beschikt over een schoolfolder waarin de school kort gekenschetst wordt: 170825 schoolfolder

schoolgids

Kindcentrum Theo Thijssen beschikt over een schoolgids die opgedeeld is in drie delen. Alle onderdelen die te maken hebben met lange-termijnbeleid en -afspraken staan in de 150801 2015-2019 schoolgids. Zo nodig en minimaal jaarlijks wordt de schoolgids wel geactualiseerd. Natuurlijk kunt u de gids downloaden of raadplegen. Indien u dat wenst kunt u de schoolgids ook afdrukken.

Daarnaast is er een Schooljaargids. Deze wordt jaarlijks aangepast voor de eerste schooldag. De inhoud heeft betrekking op alle zaken die in het huidige schooljaar voor u van belang zijn: schooljaargids 2018-2019
Daarbij hoort (als bijlage) ook de  kalender 2018-2019 met een planning van alle activiteiten. Deze afspraken vindt u elders terug op deze website onder de link “kalender, maar de kalender gaat ook op de eerste schooldag in papieren versie met de kinderen mee.

 

Plateau, de overkoepelende organisatie van de openbare scholen in Assen, verzorgt een Plateau-schoolgids voor de ouders van de kinderen die de openbare scholen bezoeken. Deze gids bevat informatie die voor alle Plateau-scholen geldt. De digitale versie vindt u hier: Schoolgidstekst Plateau 2017-2018. Hierin vindt u onder andere informatie betreffende leerplicht, klachtenregeling, verlof etc.

schoolplan

De school moet elke vier jaar een schoolplan opstellen. Deze is gemaakt voor 2015 t/m 2019. Hier vindt u dit document: schoolplan 2015-2019. Hierin staat beschreven welke plannen de school in de periode 2015-2019 wil realiseren. Het schoolplan wordt jaarlijks intern geëvalueerd.  Tenslotte kent het schoolplan een drietal (externe) bijlagen die hier terug te vinden zijn 140801 werkplan personeelwerkplan-dalton-2015-2016 en 160831-werkplan-methodegebruik-1617

Op het gebied van zorg kennen we het Schoolondersteuningsprofiel 2018-2019 . In dit document staat beschreven hoe de school omgaat met alle inzet op het gebied van extra ondersteuning en zorg.

Tevens hebben we een veiligheidsplan:  Veiligheidsplan 2017 2018 Kindcentrum theo thijssen

Ten slotte is er het Hoofdluisprotocol , hierin leest u welke schoolafspraken er zijn op dit gebied en hoe we samen met ouder(s) proberen om hoofdluizen zoveel mogelijk te voorkomen.