Dalton

Dalton-banner

Dalton

Sinds juni 1991 is de o.b.s. Theo Thijssen een Daltonschool. Het Daltononderwijs rustte op drie pijlers, te weten vrijheid, zelfstandigheid en samenwerken, in 2012 zijn daar de pijlers reflectie en effectiviteit aan toegevoegd. Dalton is vooral een erg praktische manier van werken. Aangezien het geen voorgeschreven systeem is, kan de Daltonwerkwijze op elke school zo ingericht worden, dat deze goed past bij de omstandigheden. Dit houdt tevens in dat er ook goede mogelijkheden bestaan om het onderwijs aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. Het leren omgaan met vrijheid en samenwerking door er verantwoordelijkheid aan te koppelen, vinden wij een zeer goed uitgangspunt voor onderwijs. Reflectie versterkt het proces alleen maar. Effectiviteit is hier onlosmakelijk aan verbonden. Kinderen leren o.a. plannen, een vaardigheid die in hun verdere (school)toekomst van groot belang is. “Wat de samenleving nodig heeft, zijn mensen zonder vrees”, zo luidt een uitspraak van de Helen Parkhurst, grondlegster van het Daltononderwijs. Daltononderwijs bouwt daar dus van harte aan mee. Ook in grotere groepen kan door deze werkwijze veel met de individuele mogelijkheden van kinderen rekening gehouden worden, zoals de wet op het primair onderwijs beoogt. Lees alles over ons daltononderwijs in het betreffende deel van de schoolgids: 140801 schoolgids Dalton

Daltonwerkplan

Op onze school wordt door leerkrachten gewerkt op basis van het daltonwerkplan. Dit plan is ontwikkeld om de doorgaande lijnen zo goed mogelijk duidelijk te maken aan alle betrokkenen en wordt jaarlijks, waar nodig, bijgesteld: 140624 werkplan dalton

mijnTOP

MijnTOP is een ontwikkeling die in de laatste jaren is ingevoerd in de o.b.s. Theo Thijssen. Belangrijk hierbij is dat de planning en registratie van de individuele ontwikkeling van elk kind afzonderlijk goed in beeld is en gevolgd kan worden. Deze transparantie is van toepassing voor ouders, kinderen en de school en is in dit document in te zien: 121112 mijnTOP powerpointdemo. Kinderen kunnen thuis en op school ook zelf hun toetsscores bijhouden.

Daltonleerlijn

In bijgaand overzicht is terug te vinden welke competenties de school wil bereiken per schooljaar: leerlijn zelfstandig werken o.b.s. Theo Thijssen

Daltonfilm NDV

In 2007 heeft de NDV een daltonfilm gemaakt om het daltononderwijs bekend te maken bij een groter publiek. De o.b.s. Theo Thijssen had de eer en het genoegen uitgenodigd te worden aan deze film mee te mogen werken. De film kunt u hier bekijken: daltonfilm NDV

Daltonplan bij de tijd

Blijkens het moderne wetenschappelijke onderwijsonderzoek is het voor de effectiviteit van onderwijs van doorslaggevend belang dat de leerling doelgericht, gestaag en geconcentreerd kan werken, in eigen tempo en op passend niveau, en dat hij van tevoren weet wat de bedoeling is, weet waar hij aan toe is en hoe een nieuwe activiteit samenhangt met wat hij eerder heeft gedaan. De onderzoeksliteratuur bezigt hiervoor termen als ‘goal setting’, ‘time on task’, ‘advanced organizers’ en ‘mastery learning’ … lees alles… Daltonplan bij de tijd.