MR

MRDe opvattingen van ouders dienen duidelijk te kunnen doorklinken op diverse niveaus binnen de school. Met dat doel zijn dan ook diverse overlegsituaties ingepast in de structuur en organisatie. Zo ook in de Medezeggenschapsraad. De MR telt tien leden. Vijf leden vertegenwoordigen de ouders, vijf het personeel. Er wordt gesproken over verschillende zaken, zoals het Daltononderwijs, andere onderwijsinhoudelijke zaken als methodes, schoolwerkplan, begroting, vacatures enzovoorts. De raad vergadert eenmaal per maand (kalender). De vergaderingen zijn in principe openbaar. Ouders die hun mening tijdens de MR-vergadering kenbaar willen maken, kunnen aan het begin van elke vergadering gebruik maken van een half uur spreekrecht. Wilt u daarover vooraf contact opnemen met de voorzitter? Agenda’s zijn terug te vinden op het prikbord bij de hoofdingang, waar bovendien de MR-brievenbus hangt.

Naast de MR is er ook nog een Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met voorstellen van het bestuur en zaken die de scholen gemeenschappelijk betreffen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: personeelsbeleidsplan, bestuursformatieplan, verzekeringen.

oudergeleding:

Ronald Dinkelman  – voorzitter

Nynke Kroeze – lid

Angelique Brink  – lid

Janet de Vries – lid

personeelgeleding:

Sigrid de Lange-Meinders – secretaris

Mary Posthumus – penningmeester

Stieneke Buunk – lid

Tineke Berger – lid

Pascal Wallinga – lid

 

U kunt de MR bereiken door te e-mailen naar:  medezeggenschapsraad@obstheothijssen.nl

notulen:

2015 – 2016

 

2014 – 2015

140922 notulen MR  – 141028 notulen MR

2013 – 2014

Jaarverslag MR 2013-2014 –  140617 notulen MR –  140526 notulen MR –   140424 notulen MR – 130924 notulen MR – 131030 notulen MR – 131128 notulen MR