---

 

oudertevredenheidspeilingen

 

 

Aan de ouders en/of verzorgers van leerlingen van onze scholen

Assen, 21 maart 2018

Betreft: Tevredenheidspeilingen

 

Geachte ouders en/of verzorgers,

Om een goed beeld van de kwaliteit op de IKC’s te krijgen, hecht Plateau openbaar onderwijs Assen veel waarde aan het oordeel van ouders, leerlingen en medewerkers. Het bestuur heeft daarom besloten op al haar IKC’s een kwaliteitsonderzoek te houden. Dit onderzoek zal plaatsvinden door middel van een tevredenheidspeiling. Er wordt een drietal tevredenheidspeilingen afgenomen: voor ouders, voor leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 en voor medewerkers. De afname voor leerlingen zal plaatsvinden in het najaar 2018.

Hierbij ontvangt u een vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst gebeurt door het zwart maken met pen of zwart potlood van een hokje en neemt ongeveer 15 minuten in beslag. De lijst kunt u in een gesloten envelop op de IKC’s inleveren. De gesloten enveloppen worden doorgestuurd naar het adviesbureau. Daar worden de enveloppen geopend, waarna de vragenlijsten door het bureau worden verwerkt. Om een representatief beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders meedoen.

Het onderzoek wordt verwerkt en gerapporteerd door het onafhankelijke bureau "Scholen met Succes". Alle gegevens uit de peiling worden door dit bureau anoniem verwerkt en gerapporteerd. Het bestuur en het managementteam van de IKC’s ontvangen de rapportage en niet de ingevulde vragenlijsten. Uit de rapportage is geen individuele score af te leiden.

De verwachting is dat de rapporten in mei 2018 in ons bezit zijn. De hoofdlijnen van de rapportage worden aan de ouders/verzorgers en personeel bekend gemaakt, de onverkorte versie komt ter inzage op het eigen IKC te liggen.

We hopen dat u de tijd neemt de vragenlijst in te vullen. Hoe hoger de respons, hoe groter de betrouwbaarheid van de uitslag van de peiling. Zo kunnen wij het juiste kwaliteitsbeleid voor onze scholen te bepalen. We willen u vragen de vragenlijst uiterlijk 23 april weer in te leveren.

Met vriendelijke groet,

P.Moltmaker, directeur-bestuurder

Plateau openbaar onderwijs Assen

---

Mag ik mijn kind buiten de schoolvakantie meenemen op vakantie?

Dit is een vraag die met enige regelmaat wordt gesteld. Wanneer u voor uw kind(eren) buiten de schoolvakanties verlof wilt opnemen, dan gelden hier duidelijke regels voor.

Scholen worden tegenwoordig steeds strenger gecontroleerd op het naleven van deze regels. Toch blijven er scholen die wel verlof geven, terwijl dit niet mag.

Verlof om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan alleen worden toegekend in die gevallen waarin het voor het gezin onmogelijk is om in een schoolvakantie 2 weken vakantie te hebben als gezin. Het moet dan gaan om ouders met een bedrijf in een bedrijfstak die piekdrukte kent in de schoolvakanties, en er moet sprake zijn van “onoverkomelijke bedrijfseconomische verliezen” wanneer men wel in een schoolvakantie vakantie op zou nemen.

Feitelijk gezien komt een situatie waarvoor de schooldirecteur vakantieverlof kan verlenen, zelden voor. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) in loondienst zijn (dus geen eigen zaak hebben) is vrij kunnen krijgen in de schoolvakantie een kwestie tussen werknemer en werkgever en niet iets waarvoor je verlof kunt aanvragen.

Wanneer ouder(s)/verzorger(s) wel een eigen zaak hebben en personeel hebben om die zaak te runnen, kom je ook niet in aanmerking voor verlof. Alleen in die gevallen waarin ouder(s)/verzorger(s) een eigen zaak hebben en geen personeel hebben of geen personeel in kunnen huren (kan financieel niet altijd) én voor het voortbestaan van hun eigen zaak afhankelijk zijn van inkomsten in de schoolvakanties, dan zou verlof verleend kunnen worden. De schooldirecteur kan niet beoordelen wanneer er sprake is van die onoverkomelijke bedrijfseconomische verliezen, vandaar de vraag om een accountantsverklaring waaruit dat blijkt. Een werkgeversverklaring wordt niet meer geaccepteerd.

Veel voorkomende misverstanden/redenen die aangedragen worden voor verlof:

- Ik heb recht op 10 dagen verlof.

- Ik heb een eigen bedrijf dus ik heb recht op 10 dagen verlof.

- Ik werk in ploegendiensten (bijvoorbeeld booreiland) en kan geen vrij krijgen in de zomer.

- Ik heb een boerenbedrijf dus recht op verlof.

- Ik heb piekdrukte in de bouwvak want andere zaken zijn dan dicht en mijn bedrijf is open (bouwvak is maar 3 weken, dan blijven er nog 3 weken zomervakantie over).

Helaas gebeurt het dat schooldirecteuren wisselend of soepel omgaan met verlofaanvragen. Er is dan sprake van een glijdende schaal waarbij er niet meer objectief gekeken wordt naar welke gezinnen wel en welke gezinnen geen verlof krijgen en waarom. Wettelijk gezien zijn er gewoon regels voor gesteld en kan de Onderwijsinspectie daarop controleren.

Mocht u verlof willen aanvragen voor een bijzondere gelegenheid of omdat u in de schoolvakanties zelf geen vrij kunt krijgen, dan adviseer ik u om de sites van de rijksoverheid te informeren (zie hieronder). Dit zijn de regels die wij als Kindcentrum Theo Thijssen hanteren.

Wanneer u vragen of bezwaar heeft m.b.t. het niet toekennen van bijzonder verlof, dan kunt u contact opnemen met onze leerplichtambtenaar.

De sites:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/wanneer-hoeft-mijn-kind-niet-naar-school

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen

http://wetten.overheid.nl/BWBR0031787/2012-07-01

---

slimme aprilvogel

Het mooie weer komt er aan! Op school merken wij vaak snel als dit het geval is. Al bij het eerste zonnestraaltje willen de kinderen liever zonder jas buitenspelen. Bij deze kleuter is het echt nodig, want hij komt naar de leerkracht toe;

Juf, mag mijn jas uit, ik heb het echt zweetheet.

 

---

nationale buitenlesdag 10 april 2018

Dinsdag 10 april is de Nationale Buitenlesdag. Leerkrachten in heel Nederland geven deze dag buiten les. Buiten spelen en leren is niet alleen goed voor de leerprestaties van de kinderen, maar het is ook nog eens erg  leuk!

Onze school zal dit jaar voor het eerst deelnemen aan de Nationale Buitenlesdag. De leerkrachten zullen deze dag minimaal één les buiten geven aan hun groep. We hopen dat het een leerzame en zonnige dag gaat worden!

---

schoolreis en schoolreisgeld

De schoolreisjes staan weer voor de deur. Elk jaar moet u als ouder(s)/verzorger(s) uw kind opgeven voor de schoolreis en het bijbehorende bedrag betalen.

Net zoals de ouderbijdrage is deze betaling vrijwillig. Natuurlijk hopen wij dat aan deze activiteit alle leerlingen mee kunnen doen. Mocht u onverhoopt principieel weigeren uw kind mee te laten gaan op schoolreis, houdt u er dan rekening mee dat uw kind wel naar school moet die dag(en).

Wilt u de betaling van het schoolreisgeld zoveel mogelijk via internetbankieren doen? Een andere mogelijkheid is om gepast contact te betalen bij de leerkracht van uw kind. In alle gevallen (dus ook bij contact betalen) de naam van uw kind(eren) en de groep(en) vermelden.

In de schoolgids staat vermeld dat het schoolreisgeld voor 1 april binnen moet zijn. Door wisseling van directeur is de communicatie over de schoolreis helaas blijven liggen. Onze excuses voor het ongemak. Opgave en betaling moet u verrichten voor 25 april a.s.

De schoolreizen kosten per kind:

Groep 1 en 2:    €22,50

Groep 3 en 4:    €22,50

Groep 5 en 6:    €27,50

Groep 7:           €35,00

Groep 8:           €90,00

Rekeningnummer: NL27 INGB 0006 8767 37 t.n.v. Stichting Vrienden van de obs Theo Thijssen, Assen

Let op: dit is een ander rekeningnummer dan waar de ouderbijdrage op gestort moet worden. Ouderbijdrage kan ook via automatisch incasso, het schoolreisgeld niet. Dit is elk jaar een nieuwe overboeking.

Minimabeleid gemeente Assen

Geldgebrek mag geen reden zijn dat kinderen aan de kant blijven staan. Daarom zijn er voor ouders met lage inkomens verschillende regelingen. De Meedoenpremie van de gemeente en het jeugdsportfonds/jeugdcultuurfonds. Met een inkomen tot € 1.167,- voor alleenstaanden en € 1.667,- voor stellen komt u in aanmerking.

Met de Meedoenpremie kunt u schoolspullen, lidmaatschap, sportkleding of lessen muziek, theater, dans enz. betalen. Informeer eens bij Werkplein Drentse Aa.

https://www.wpda.nl/mijn-inkomen/meedoenregelingen/meedoen-in-assen/meedoenpremie-voor-schoolgaande-kinderen-assen

Het Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds is voor kinderen en jongeren die willen sporten of aan cultuur doen zoals muziek, theater, dans enz. Een aanvraag bij het JSF/JCF gebeurt door een tussenpersoon. Meer informatie vindt op http://drenthe.jeugdsportfonds.nl.

---

zwangerschapsverlof juf Sigrid

Volgende week donderdag werkt juf Sigrid voorlopig voor het laatst. Ze gaat dan met welverdiend zwangerschapsverlof. Juf Rosanne zal haar de periode tot de zomervakantie vervangen. Juf Gerdy blijft op de dinsdag aanwezig.

Wij wensen juf Sigrid en haar gezin een mooie en fijne tijd toe met de gezinsuitbreiding in het vooruitzicht.

---
---

Plateau Kinderopvanglocatie de Peppel

Door de ontwikkeling naar Integrale Kindcentra is de aansturing van Plateau Kinderopvang op bijna alle locaties onder de verantwoordelijkheid van de kindcentrumdirecteur komen te vallen.

Kinderopvang De Peppel is een stand-alone locatie en valt op dit moment nog onder de aansturing van het management van Plateau Kinderopvang.

Er is voor gekozen om de stand-alone locaties van Plateau Kinderopvang te koppelen aan een kindcentrumdirecteur. Zo ontstaat ook hier één aanspreekpunt voor het personeel en zal in samenwerking met alle Plateau kinderopvanglocaties het proces van ontwikkeling besproken en geborgd worden. Voor De Peppel zal ik als directeur van Kindcentrum Theo Thijssen, met ingang van vandaag, verantwoordelijk worden.

Omdat er nu een opvanglocatie is gekoppeld aan onze school, kan ook concreet gekeken worden naar de mogelijkheid en vormgeving van een peuterarrangement. Of dit voor de zomervakantie gaat lukken, kan ik helaas niet garanderen. Mocht u interesse hebben in het peuteraanbod van Plateau Kinderopvang, dan verwijs ik u door naar ons hoofdkantoor. Zij kunnen met u bekijken welke locatie het meest geschikt is.

---

gevonden voorwerpen

Op de laatste woensdag van de maand kunt u even een kijkje nemen tussen de gevonden voorwerpen. Deze kunt u altijd vinden in de rode kast bij de beestenboel. Waardevolle voorwerpen (horloges, sleutels, e.d.) worden op het kantoor van Janno neergelegd. Na deze laatste woensdag worden de overgebleven spullen verwijderd. Ze gaan dan naar een goed doel of eventueel in de container. De waardevolle voorwerpen worden wel door Janno bewaard.

Lees online.

---
Assen beweegt

Assen beweegt

U kunt altijd nog even kijken op de website van Assen beweegt om te zien of er nog leuke bewegingsactiviteiten op het programma staan.

 

Lees online.

---

Sponsor van o.b.s. Theo Thijssen

---