Nieuws in augustus 2014

Gespreksgroep kinderen in echtscheidingssituaties

Gespreksgroep kinderen in echtscheidingssituaties

brede schoolIn het schooljaar 2014-2015 kunnen kinderen in groep 6,7 en 8, van wie de ouders gescheiden zijn, meedoen aan een gespreksgroep van kinderen in dezelfde situatie.

Scheiden is voor alle betrokkenen een ingrijpende gebeurtenis. Kinderen kunnen er baat bij hebben om met elkaar te praten over wat het voor hen betekent dat hun ouders gescheiden zijn. In de gespreksgroepen die al gehouden zijn hebben we veel positieve ervaringen opgedaan.

Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. Het is een initiatief van de Brede school en het Centrum voor Jeugd en Gezin in Assen. De groep komt op donderdagmiddag na schooltijd 8 keer bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten gaan de kinderen met elkaar in gesprek en op een creatieve manier aan het werk. Vooraf wordt er een ouderbijeenkomst georganiseerd voor de ouders van de kinderen die mee gaan doen. Op deze bijeenkomst ontvangen de ouders inhoudelijke informatie over de gespreksgroep.

Er kunnen maximaal 8 kinderen deelnemen aan de gespreksgroep. De kinderen die als eerst worden aangemeld komen in aanmerking. Bij meer aanmeldingen wordt er een wachtlijst aangemaakt en wordt gekeken of we in de toekomst nogmaals een gesprekgroep kunnen aanbieden. De begeleider van de gespreksgroepen is Hanneke Nienhuis.

Als  kinderen mee willen doen dan kunnen ouders hun kinderen inschrijven via het aanmeldformulier, verkrijgbaar via de intern begeleiders op school. Het is van belang dat beide ouders achter de inschrijving staan. Voor meer informatie: Hanneke Nienhuis (06 53191685, na 16.00 uur) of de intern begeleider, Met vriendelijke groet,  Brede School en Centrum voor Jeugd en Gezin Assen

 

 

Passend Onderwijs in schooljaar 2014-2015

Passend Onderwijs in schooljaar 2014-2015

passend onderwijsVanaf 1 augustus 2014 gaat Passend Onderwijs echt starten. Wat gaat er nu eigenlijk zichtbaar veranderen?

In de klas merken we het aan de aanpak van de groepjes binnen de groep: individuele handelingsplannen hebben plaats gemaakt voor groepsplannen. De administratieve druk is daarmee verlicht, maar de didactische aanpak juist versterkt. Dat is niet helemaal nieuw, we zijn daar al enkele jaren mee aan het proefdraaien.

In de ondersteuning en in onze speciale onderwijs voorzieningen merken we het vooral aan de benadering van de zorg: geen indicaties meer, geen rugzakjes, maar ondersteuning op maat op de reguliere scholen en alleen als het echt nodig is verwijzing naar speciale voorzieningen daarnaast en daarbuiten. Toelating tot het speciaal basisonderwijs (sbo) en het speciaal onderwijs (SO) gaan meer gestuurd worden door de scholen en zal minder op (medische) indicaties gebaseerd worden.

Binnen Plateau gaan we verder werken met een Commissie van Onderzoek om de scholen te ondersteunen bij aanmeldingen van leerlingen met zeer specifieke onderwijsbehoeften. Het uitgangspunt voor Plateau blijft dat we onze leerlingen op de plek willen krijgen waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Regulier zolang het kan, speciaal als het moet. Ook zullen binnen Plateau opnieuw een aantal werkgroepen actief zijn, zoals de werkgroep ontwikkelingsperspectief en hoogbegaafdheid. De netwerken taal, rekenen, hoogbegaafdheid en ict zullen voortgezet worden.

Om de wijzigingen soepel te laten verlopen is er achter de schermen veel (technisch) aangepast. Voor meer informatie daarover kunt u terecht bij ons nieuwe samenwerkingsverband Passend Onderwijs Assen e.o. via www.passendonderwijs-po-22-01.nl – Paul Moltmaker, algemeen directeur, Plateau Openbaar Onderwijs Assen